නවගත්තේගම කොන්කඩවල සහ ගාමිණි පුර වට්ටක්කා ගොවින්ගේ වට්ටක්කා වගාව අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකිව විනාශ වූ බව ප්‍රවෘත්ති පළ වීමත් සමඟ එම වට්ටක්කා මිලදී ගැනීමට කාගීල්ස් ආයතනය ඉදිරිපත් වී තිබේ.
සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුනිල් ජයරත්න මහතා කාගිල්ස් ආයතනයට කළ ඉල්ලීමකින් පසු එම ආයතනය නවගත්තේගම කොන්කඩවල සහ ගාමිණි පුර ගම්මාන වෙත පැමිණ මෙම වට්ටක්කා තොගය මිලදී ගැනීම අද (03) සිදු කළේය.

නවගත්තේගම කොන්කඩවල හා ගාමිණී පුර ගම්මාන වල ගොවින් වී වගා කර ගැනීමට ජලය නොමැතිව ගොවිතැනින් ඉවත් වී වට්ටක්කා වගා කර තිබුණේ භුගත ලිං වල ජලය උපයෝගි කර ගනිමින්ය. මෙසේ වගා කළ වට්ටක්කා වලින් එක් ගොවියකුට කිලෝ 15000 ක් 20000 ක ප්‍රමාණයක් ලැබි තිබූ අතර සියලුම ගොවින්ගේ වට්ටක්කා කිලෝ ලක්ෂ තුනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලැබි තිබුණි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *