හම්බන්තොට මාගම්පුර වරාය සේවකයින්ගේ සේවක අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් කම්කරු අමාත්‍ය ඩබ්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න මහතාට සහ කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබේ.
වරාය සේවකයින්ගේ සේවක අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම මෙහි අරමුණ බව සඳහන්ය.
එම ලිපි පහත පරිදි වෙයි,
2017.07.28
ගරු ඩබ්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා
කම්කරු, වෘත්තිය සමිති සබඳතා හා සබරගමුව සංවර්ධන අමාත්‍ය,
කම්කරු, වෘත්තිය සමිති සබඳතා හා සබරගමුව සංවර්ධන අමාත්‍යංශය,
නාරාහේන්පිට,
කොළඹ 05.
ගරු අමාත්‍යතුමනි,
හම්බන්තොට මාගම්පුර වරාය සේවකයින්ගේ සේවක අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සම්බන්ධයෙනි
උක්ත වරාය විධිමත් ක්‍රමවේදයෙන් බැහැරව, පාර්ලිමේන්තුවද දැනුවත් කිරීමකින් තොරව, අදාළ පාර්ශවයන් සමඟ සාකච්ඡා නොකොට, චීන සමාගමකට විකිණීමට කඩිමුඩියේ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සඳහා ගරු අගමැතිතුමා විසින් කටයුතු කරගෙන යන බව මාධ්‍ය මඟින් දැනගන්නට ලැබුණි.
මාගම්පුර වරාය සේවකයින්ගේ සේවක අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ඍජුව මැදිහන් වන ලෙස ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, මා විසින් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වෙත යවනු ලැබූ ලිපියෙහි පිටපතක් මේ සමඟ අමුණා ඇත.
මෙයට හිතවත්,
නාමල් රාජපක්ෂ
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී
——————–
2017.07.28
කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්
කම්කරු මහලේකම් කාර්යාලය,
නාරාහේන්පිට,
කොළඹ 05.
කොමසාරිස් ජනරාල්තුමනි,
හම්බන්තොට මාගම්පුර වරාය සේවකයින්ගේ සේවක අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සම්බන්ධයෙනි
උක්ත වරාය විධිමත් ක්‍රමවේදයෙන් බැහැරව, පාර්ලිමේන්තුවෙහි විවාද කිරීමකින් තොරව, අදාළ පාර්ශවයන් සමඟ සාකච්ඡා නොකොට, චීන සමාගමකට විකිණීමට කඩිමුඩියේ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සඳහා ගරු අගමැතිතුමා විසින් කටයුතු කරගෙන යන බව මාධ්‍ය මඟින් දැනගන්නට ලැබුණි.
නිසි නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයකින් තොරව ඔබගේ අනුමැතියක්ද නොමැතිව ඉහත කී ක්‍රියාව නිසා දැනට එම වරායේ සේවය කරන සේවකයින්ගේ රැකියා සුරක්ෂිතභාවය සම්බන්ධයෙන් ගැටළු සහගත තත්ත්වයක් පැනනැගී ඇති බැවින්, 1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරවුල් පනතේ අංක 2 වගන්තිය යටතේ කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ මැදිහත්වීම අත්‍යාවශ්‍යව ඇත.
එසේ හෙයින් මෙය ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් කාරණයක් සේ සලකා ඔබතුමාගේ ඍජු මැදිහත්වීම අපේක්ෂා කරමි.
මෙයට,
නාමල් රාජපක්ෂ
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *